side-area-logo
תמהיל אשראי נכון

 אחת מאבני היסוד של ניהול עסקי מוצלח הינה תמהיל אשראי נכון, אשר יתמוך בצמיחת העסק ויסייע לרווחיותו בטווח הקצר, הבינוני והארוך. בתוך כך, ניהול תמהיל אשראי מתכונן ומבוקר יתרום לצמיחת העסק ויעזור לו להתמודד ולעבור עיתות משבר. יחד עם זאת, רבים מקרב בעלי העסקים נוקטים בגישה מוטעית הנובעת ממצוקה, ונוטלים כל מסגרת גיוס אשראי המוצעת להם מבלי להתעכב ולהבין את משמעותה. חשוב לדעת כי ניהול לא נכון של תמהיל האשראי הינו גורם עיקרי לבעיות בתזרים מזומנים, מה שמוביל לחזרתם של שיקים, נסיגת העסק ואף סגירתו.

  לגשת נכון להליך גיוס אשראי

 גיוס אשראי נדרש לעסקים בעיתות צמיחה והתרחבות, וגם בזמנים של קושי ומשבר. על מנת לבצע מהלכי גיוס נכונים יש לתכננם באופן מדויק וברור. כלומר, לפני הגשת בקשה להלוואה יש לערוך ניתוח תמהיל אשראי של העסק, ורק על פי הנתונים לבנות תמהיל אשראי עתידי לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

 בניית תמהיל אשראי

 תמהיל אשראי הוא למעשה כל המקורות הפיננסיים הקיימים והמושקעים בעסק. תמהיל זה מורכב ממקורות הון עצמי של בעל העסק עצמו, מהכנסת האשראי של העסק, וכן ממקורות אשראי חיצוניים המכונים הון זר כמו בנקים, ספקים, משקיעים פרטיים, קרנות סיוע ולקוחות. מעבר לכך, חשוב לבדוק את תמהיל האשראי בהתאם לטווחי זמן המחולקים לקצר, בינוני וארוך, כשבדרך כלל מסגרות אשראי לטווח קצר הינן יקרות בהרבה מאשר הלוואות ומקורות מימון לטווח הארוך. בהתאם למרכיבי תמהיל האשראי, שנקבע לפי היחס הקיים בין הון עצמי להון זר, תיקבע יכולת המינוף של העסק. בעיקרון, ככול שעסק נדרש למינוף גבוה כך הוא נוטל על עצמו סיכון רב יותר. מלבד האמור לעיל, בניית תמהיל אשראי הינה אינדיבידואלית לכל עסק בהתאם לצרכיו, מאפייניו, שירותיו ומוצריו, וכן על פי אפשרויות גיוס אשראי הפתוחות בפניו. בנוסף, יש לציין כי תמהיל אשראי הינו רכיב דינאמי המשתנה בנתוניו לאורך שנות קיומו של העסק והשינויים החלים בו.

 בשורה התחתונה

 יצירת תמהיל אשראי נכון מורכבת מעלויות המימון הנדרשות והאפשרויות, ממשך התקופה של פריסת ההלוואות, ומקיומם של ביטחונות מספקים על מנת לקבל את המימון הנחוץ. תכנון מקצועי של רכיבים אלו יוודא כי עלויות ההלוואות יהיו במסגרת יכולותיו של העסק, וכך יתרום רבות לצמיחתו והצלחתו.

בואו לבקר אותי ב – google+

admin

Leave a reply